Kategorie

Information

I. Informacja ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z serwisu umieszczonego pod adresem internetowym www.sklep.tomcarzgierz.pl (dalej: Serwis internetowy).
 2. Każdy użytkownik portalu składający za jego pośrednictwem ofertę zobowiązany jest do zapoznania się z Regulaminem i przestrzegania jego postanowień.
 3. Serwis internetowy prowadzony jest przez Jarosława Tomczaka prowadzącego przedsiębiorstwo  w Zgierzu, ul. Piątkowska 31, wpisanego do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gosp. przez Ministra Gospodarki, NIP 947-114-67-42, Regon 473092228 (dalej: właściciel serwisu internetowego).
 4. Postanowienia niniejszego Regulaminu stanowią integralną część wszelkich umów zawieranych z Klientami, a także wchodzą do treści ofert Klientów składanych za pośrednictwem serwisu internetowego.
 5. Za pośrednictwem serwisu internetowego prowadzona jest sprzedaż rzeczy ruchomych (w tym części zamiennych do samochodów osobowych oraz innych akcesoriów).
 6. W przypadku przedsiębiorców stale współpracujących z właścicielem serwisu internetowego, możliwe jest odmienne ułożenie stosunków handlowych, niż wynikające z niniejszego regulaminu. Odmienności powinny znajdować odzwierciedlenie przez utrwaloną praktykę lub być w formie pisemnej.

 

II. Zawieranie umów za pośrednictwem serwisu internetowego

 1. Zestawienie produktów znajdujących się serwisie internetowym (łącznie z cenami oraz wizerunkiem przedmiotu) należy traktować jako zaproszenie do składania ofert. Oferty składać należy za pośrednictwem systemu konfiguracji zamówień znajdującym się w serwisie internetowym.
 2. Do zawarcia umowy dochodzi z chwilą przesłania do oferenta informacji o przyjęciu oferty do realizacji.
 3. W przypadku, gdy w treści oferty wskazano preferowany sposób odbioru: w siedzibie właściciela serwisu internetowego, Klient ma prawo obejrzeć towar osobiście i wtedy składa oświadczenie, czy decyduje się na zawarcie umowy.
 4. Oferty można składać 24 godziny na dobę przez cały rok. Z ofertami złożonymi w dni powszednie po godz. 17.00, w soboty, w niedziele oraz w święta właściciel serwisu internetowego zapozna się dopiero następnego dnia roboczego.
 5. Oferent nie może w ramach oferty przekazywać właścicielowi serwisu internetowego treści o charakterze bezprawnym.
 6. Do współpracy z systemem teleinformatycznym wymagany jest system dający możliwość przesyłania dokumentów w formie EDI.

 

III. Ochrona danych osobowych

 1. Dane osobowe przekazywane przez klientów składających ofertę za pośrednictwem serwisu internetowego są przetwarzane w celu realizacji umowy.
 2. Jeśli klient wyrazi na to zgodę – będzie informowany o nowych produktach, usługach oraz promocjach zawartych w ramach serwisu internetowego.
 3. Dane osobowe nie są udostępniane innym podmiotom dla celów marketingowych.
 4. Każdy Klient ma prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania lub usuwania poprzez serwis internetowy.
 5. Dane osobowe są przechowywane i zabezpieczone zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach prawa, w szczególności ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
 6. Do czasu wysłania towaru możliwe jest modyfikowanie przedmiotu zamówienia.
 7. Warunkiem przyjęcia oferty Klienta jest dostępność towaru w magazynie. W przypadku niedostępności części towarów objętych ofertą Klient jest o tym informowany i proszony o podjęcie decyzji, w ramach, której może on modyfikować własną ofertę lub ją cofnąć. Brak reakcji Klienta w ciągu 3 dni od poinformowania go o braku towarów uważa się za cofnięcie całej oferty.

 

IV. Przedmiot transakcji

 1. Przedmiotem umów sprzedaży są produkty prezentowane w serwisie internetowym. Wszystkie ceny prezentowane w serwisie internetowym podawane są w walucie polskiej (PLN) i zawierają podatek VAT. W przypadku zmiany ceny produktu, który w chwili składania oferty był niedostępny, do oferenta zostanie skierowana odpowiedź na ofertę zawierająca nową cenę i zapytanie, czy nabywca przyjmuje ofertę.
 2. Zestawienie przedmiotów w serwisie internetowym zawiera dane techniczne oraz zdjęcia pochodzące od ich producentów. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy przed złożeniem oferty o kontakt z handlowcem, który postara się udzielić dodatkowych informacji lub przesłać dodatkowe zdjęcia.
 3. W przypadku ofert kupna, których przedmiotem są produkty promocyjne o ograniczonej ilości, przyjmowanie ofert odbędzie się w kolejności ich wpływania do Sprzedawcy. Osoby, których oferty nie zostały przyjęte, zostaną o tym poinformowane.

 

V. Dostawa

 1. Towar zakupiony za pośrednictwem serwisu internetowego może być odebrany przez Klienta w siedzibie właściciela serwisu internetowego albo przesłany przez firmę kurierską.
 2. Na czas otrzymania przesyłki mają wpływ: czas realizacji zamówienia (kompletowanie towaru, wybrana forma płatności, wystawienie dokumentu sprzedaży, zapakowanie) i czas dostawy, zależny od wybranego sposobu dostarczenia.
 3. Wraz z towarem wydawany jest dokument gwarancyjny oraz faktura VAT lub paragon fiskalny. W przypadku braku któregokolwiek z tych dokumentów prosimy o zgłoszenie tego faktu w celu uzupełnienia braków w dokumentacji.

 

VI. Sposoby płatności

 1. Płatność za towar może być dokonywana przez Klienta w następujący sposób:

a) w przypadku płatności przed wydaniem towaru: przelew na rachunek bankowy
b) gotówką w przypadku odbioru osobistego towaru w siedzibie właściciela serwisu internetowego
c) gotówką do rąk przewoźnika, w przypadku dostawy towarów za jego pośrednictwem.

 1. Jeśli obiema stronami umowy są przedsiębiorcy, wyłączone jest potrącanie przez Klienta wierzytelności wynikającej z umowy z jakąkolwiek wierzytelnością Klienta wobec właściciela serwisu internetowego.

 

VII. Zwrot zakupu

 1. Zgodnie z Ustawą o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r., poz.827), Klient ma prawo do rezygnacji z zakupu, bez podania przyczyn, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia dostarczenia produktu. Właściciel serwisu internetowego nie jest zobowiązany do zwrotu kosztów wysyłki wyższych niż oferowany najtańszy zwykły sposób dostarczenia.
 2. W przypadku rezygnacji z zakupu towar należy zwrócić właścicielowi serwisu internetowego w terminie 14 dni.
 3. W przypadku wyboru przez Klienta wysłania mu towaru, właściciel serwisu internetowego wypełnia prawidłowo swe zobowiązanie, gdy dostarcza towar na adres wskazany przez Klienta w formularzu do składania ofert. Klient powinien w formularzu składania ofert wskazać adres, pod którym przesyłka zostanie odebrana.

 

VIII. Procedury reklamacyjne

 1. Właściciel serwisu internetowego dokłada wszelkich starań, aby oferowane produkty były jak najwyższej jakości. W tym celu prowadzone jest dla Klientów wsparcie techniczne drogą telefoniczną oraz elektroniczną.
 2. W przypadku nieprawidłowości w funkcjonowaniu nabytego sprzętu Klient może skorzystać ze wsparcia serwisu właściciela serwisu internetowego, który w miarę możliwości będzie mógł postawić wstępną diagnozę. Gdy ustalenie przyczyn wadliwego działania sprzętu nie będzie możliwe do przeprowadzenia w sposób wyżej opisany lub czynności serwisowe będą wymagały bezpośredniego działania serwisu, pracownicy działu wsparcia technicznego przekażą informacje dotyczące dalszego postępowania.
 3. W transakcjach miedzy przedsiębiorcami rękojmia zostaje wyłączona.

 

IX. Gwarancja 

 1. Właściciel serwisu internetowego udziela gwarancji jakości, o której mowa w art. 577 i n. k.c. i wydaje w tym celu Kartę Gwarancyjną, zawierającą stempel i podpis osoby upoważnionej przez właściciela serwisu internetowego, oznaczenie zakupionego towaru, datę i numer dokumentu sprzedaży. W razie gdyby Karta Gwarancyjna nie zawierała wskazanych wyżej elementów, Klient proszony jest o poinformowanie o tym właściciela serwisu internetowego.
 2. W przypadku ujawnienia się wad w okresie gwarancyjnym, właściciel serwisu internetowego nieodpłatnie i niezwłocznie naprawi rzecz lub wymieni ją na wolną od wad.
 3. Klient zobowiązany jest do zapoznania się i korzystania z zakupionego towaru zgodnie z instrukcją obsługi do niego dołączoną.
 4. W przypadku, gdy wymiana urządzenia na nowe lub zbliżone, o którym mowa w ust. 4 nie jest możliwa, Klientowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy.

 

X. Postanowienia końcowe

 1. Jeśli któreś z postanowień Regulaminu jest nieważne lub stanie się nieważne, pozostałe postanowienia pozostają w mocy.
 2. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umów jest sąd właściwy dla siedziby właściciela serwisu internetowego. Nie dotyczy to umów zawieranych z konsumentami.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, Ustawy o prawach konsumenta
 4. Żadne z postanowień niniejszego Regulaminu nie może być interpretowane w sposób, który ograniczałby prawa przysługujące konsumentom na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

Dokumenty do pobrania:

1. Regulamin

2. Wniosek o zwrot towaru pełnowartościowego

3. Zgłoszenie reklamacji